Golf igrišče v Sečovljah

Lokacijski načrt Golf igrišče v Sečovljah za območje dela planske celote Z 11/3 –
v nadaljevanju LN, določen s tem programom, pogojuje dinamika celovitega
razvoja v občini s posebnim povdarkom na razvoju turističnega gospodarstva in z
njim povezane potrebe po večjem standardu na področju turistične in javne
infrastrukture, servisnih dejavnosti in kakovosti bivalnega okolja.
Občina Piran je izrazito turistično usmerjena. Kot podlago za izboljšanja
kakovosti, pospeševanja razvoja in konkurenčnosti turistične ponudbe je Občinski
svet Občine Piran dne 26. 9. 2002 sprejel strateški program “RAZVOJ TURIZMA
V OBČINI PIRAN”. Občina Piran je dne 28. 11. 2002 tudi sprejela proglas “PIRAN
– TURISTIČNA OBČINA” s katerim je sprejela turizem kot svojo osrednjo
prioritetno dejavnost.
Na podlagi sprejete usmeritve in strategije bo Občina Piran usklajevala občinske
razvojne politike, prostorske rešitve in ekonomske ukrepe za razvoj spremljajočih
dejavnosti ter celovitega kakovostnega urejanja prostora, ki je temeljnega pomena za
kakovosten razvoj turizma.
Prostorska in programska opredelitev razvoja turizma je pripravljena za 24
prostorskih enot.
Znotraj teh enot so zajete tudi načrtovalske investicije v širitev in zaokroževanje
obstoječih temeljnih produktivnih področij, opredeljenih v strategiji slovenskega
turizma 2002 – 2006.
Prostorske možnosti in pogoji za postopno realizacijo navedenih strategij turističnega
razvoja na državni in občinski ravni so deloma že preverjene in opredeljene v
veljavnem planu, deloma pa so potrebne (podrobnejše) preveritve z izdelavo novih
strokovnih podlag ter soočanja možnih novih rešitev z učinki na bivalne pogoje,
okolje in druge razvojne dejavnike.
Nova razvojna strategija turizma pogojuje ne samo pripravo potrebnih strokovnih
podlag za pripravo prostorskih aktov za konkretne investicijske pobude, temveč tudi
celovito soočanje izhodišč na katerih temelji veljavni plan z novimi razvojnimi pogoji
in potrebami.
Ponovno je treba ovrednotiti razvojne potenciale prostora in uskladiti novo nastale
interese v prostoru z namenom ohraniti vrednote in izboljšati življensko okolje.
V tem okviru se bodo pripravile tudi potrebne strokovne podlage za posamezne
prostorske ureditve, ki v postopku priprave veljavnega plana niso bile v zadostni meri
programsko opredeljene ali niso bili usklajeni interesi v prostoru.
1.2. Razlogi za pripravo LN
Namen občine Piran je omogočiti turističnemu gospodarstvu razvoj in povečanje
zaslužkov, ki jih prinaša turizem. V ta namen je potrebno v prostoru proučiti danosti
območij, ki imajo visoke prostorske kvalitete saj se neposredno dotikajo krajinskega
parka in omogočiti realizacijo prostorskih dokumentov, ki bodo omogočili umestitev
dejavnosti, ki bodo pripomogle k višjemu nivoju turistične ponudbe. Občina bo zaradi
tega zanimivejša kot turistična destinacija.
Občina Piran je turistična Občina. Turizem predstavlja njeno poglavitno gospodarsko
dejavnost. Več kot polovica prihodka občine predstavlja dohodek iz turistične
dejavnosti. V turizmu je zaposlenih polovica prebivalcev občine. Občina Piran je ena
vodilnih občin v Sloveniji na področju turistične dejavnosti, zato to želi in namerava
ostati tudi v prihodnje.
Občina Piran je na razpis za sofinanciranje priprave prostorske dokumentacije za
nadaljnji razvoj turizma, ki ga je v februarju 2003 razpisalo Ministrstvo za
gospodarstvo, prijavila devet projektov in z vsemi devetimi tudi uspela. S tem se ji
omogoča, da pripravi ustrezno prostorsko dokumentacijo s katero bo opredelila
možnost nadaljnjega razvoja temeljne gospodarske dejavnosti na svojem območju.
Ti projekti so: LN Piranska vrata, LN Park Cvetja (območje vrtnarije), LN Hoteli Morje,
LN Hoteli Palace, LN Center Portoroža, LN Marina Portorož, LN Seča – polotok, LN
Letališče Portorož in LN Golf igrišče v Sečovljah.
1.3. Pravna podlaga za pripravo prostroskega akta
LN Golf igrišče v Sečovljah mora biti izdelan v skladu z:
• Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS št.110/02, 8/03 – v nadaljevanju Zurep-1),
• Pravilnikom o podrobnejši vsebini,obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag ( Ur. ob. št. v nadaljevanju Pravilnik )
• Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih
planov občin v digitalni obliki ( Ur. l. RS št. 20/03 )
Območje se do sprejetja LN ureja na podlagi Prostorskih ureditvenih pogojev za
območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar – Lucan (9), Sečovlje (11)
in Liminjan – Vinjole – Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave . št. 34/90, 4/91, 54/02
).
S tem programom se določi vsebina in obseg nalog ter postopek priprave in
sprejemanja LN Golf igrišče v Sečovljah. Program določa tudi organe in organizacije,
ki sodelujejo pri izdelavi, pripravi in sprejemanju dokumentov, njihove naloge in
obveznosti, način pridobitve strokovnih rešitev, okvirni terminski plan za posamezne
faze njihove priprave ter način pridobitve finančnih sredstev za izvedbo vseh
aktivnosti.
2. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LN
Z izgradnjo golf igrišča se želi v Občini Piran dopolniti turistično ponudbo, s
kvalitetnim športnim in rekreacijskim programom in temeljito dopolnitvijo sodobne
turistične infrastrukture, ki istočasno predstavlja sestavni del razvojnega programa
Razvoj turizma v Občini Piran.
Lokacija za golf igrišče je izbrana tako, da se navezuje na obstoječe naselje Sečovlje
– Košta. Posebno prednost predstavljajo neposredna bližina Letališča Portorož,
bližina Marine Portorož in v bodoče predviden turistično rekreacijski center na
območju opuščenega rudnika Sečovlje. Pomembno je, da je zemljišče razmeroma
ravno in, da je v neposredni bližini vodotok, ki omogoča namakanje igrišča. Prav tako
je pomembna tudi dostopnost do igrišča z motornimi vozili s ceste Koper –Sečovlje in
ostalih lokalnih cest (v neposredni bližini).

2.1. Programska izhodišča
Kapaciteta golf igrišča predstavlja ureditev: 18 igralnih polj, vadbišča, zelenic,
peskovnikov, odbijališč ter jezer, ki naj bi služila poleg namakanja igrišč v sušnem
obdobju tudi kot zavetišče pticam.
V sklopu navedenih površin je predvidena v centralnem delu igrišča tudi izgradnja
klubske hiše s parkiriščem in drugim (večjim parkiriščem) lociranim ob vhodu na
igrišče, od koder bo možen prevoz do klubske hiše z golf avtomobilčki.
Za izvedbo golf igrišča je potrebno spremeniti namensko rabo prostora. Sprememba
se nanaša na eno območje – znotraj planske celote Sečovlje (11) za ureditev Golf
igrišča (v skupni površini cca 66 ha), iz sedanje obstoječe namenske rabe, ki je v
celoti opredeljena kot 1. območje kmetijskih zemljišč, v površine namenjene športu in
rekreaciji.
3. UREDITVENO OBMOČJE LN

Predlagana lokacija golf igrišča se nahaja na območju Sečoveljske doline (Karizada)
južno od naselij Sečovlje – Košta, v neposredni bližini portoroškega letališča ter meji
(na jugu) na potok Drnica in (na vzhodu) na pobočje Lonzan (pod Krogom) in
obsega zemljišče v velikosti cca. 66 ha.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LN
Pipravljalec in naročnik LN je Občina Piran.
Pobudniki izdelave so: Občina Piran, turistično gospodarstvo in Golf klub Portorož
Za izdelavo lokacijskega načrta se bo vzporedno vodil še postopek spremembe
občinskega plana. Za tiste posege za katere bo potrebno speljati spremembe
občinskega plana bodo v posebnem postopku pridobljene smernice in mnenja vseh
pristojnih ministrstev.
Za izdelavo lokacijskega načrta pa je potrebno pridobiti smernice in mnenja
naslednjih organov in organizacij:

1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Koper, Trg
Borlo 4, Koper
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Območna enota Koper, Ferrarska ulica 5 b, Koper
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12,
Koper,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana
6. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, izpostava Koper, ulica 15. maja 13,
Koper
7. Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19 a, Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo narave, Vojkova ulica 1 a, Ljubljana
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, trg
bratstva 1, Piran
10. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13,Koper
11. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Fornače 33, Piran
12. Javno podjetje OGREVANJE Piran d.o.o. Fornače 33, Piran
13. Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
Novagorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
14. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
15. Cestno podjetje Koper d.d. , ulica 15. maja 14, Koper
16. Pristojna KS
– V postopek se vključi tudi druge organe, organizacije in skupnosti, če se v okviru
priprave LN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
– V postopek priprave so vključena tudi vse krajevne skupnosti, v katerih se
usklajujejo predlagane vsebine že pred javno razgrnitvijo.
– V postopek izdelave se vključi tudi gospodarske organizacije in druge nosilce
razvoja ki se jih pozove, da posredujejo svoje plane in vizije prostorskega razvoja,
ki imajo posledice in učinke v prostoru.
V okviru priprave strokovnih podlag se analizira tudi vse pobude občanov, organov in
organizacij za izdelavo prostorskega akta, ki so prispele na Urad za okolje in prostor
v času po zadnji spremembi plana ali priprave izdelave LN.
5. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO LN
Za načrtovane prostorske ureditve se izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. smernice in pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora
2. naravne lastnosti prostora (lega območja, geomorfološke značilnosti, vegetacijske
razmere, naravne vrednote, morje in obalni pas)
3. ustvarjene razmere (obstoječa namembnost površin, obstoječa grajena struktura,
komunalna, energetska in cestna infrastruktura in kulturna dediščina)
4. lastništvo (zemjiška knjiga in geodetska uprava)
5. idejne zasnove predvidenih posegov v prostor:
− ureditev 18 igralnih polj, vadbišča, zelenic, peskovnikov, odbijališč
− ureditev jezer, ki naj bi služila poleg namakanja igrišč v sušnem obdobju tudi kot
zavetišče pticam
− ureditev klubske hiše s parkiriščem
− ureditevvečjega parkirišča ob vhodu
6. idejne zasnove prometne in komunalne unfrastrukture
7. idejne zasnove kolesarskih in peš poti
8. strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine
9. strokovne podlage s področja varovanja narave
10.strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje
Za izdelavo prostorskega načrta se lahko uporabijo strokovne podlage, ki so bile
izdelane za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju.
Že izdelane strokovne podlage:
• Študija upravičenosti izgradnje golf igrišča v Sečovljah (izdelal PTB projektivno
tehnološki biro d.o.o., Maribor, št. proj. 2503/02, julij 2002)
• Idejna zasnova – Golf igrišče v Sečovljah (FIA d.o.o. Ljubljana, februar 2001
5.1. Usklajevanje in sinteza strokovnih podlag
1. S pregledom in prvo sintezo strokovnih podlag se ugotovijo in opredelijo področja
in območja, kjer je potrebno usklajevanje.
2. Pri sintezi strokovnih podlag in oblikovanju predloga koncepta nadaljnjega razvoja
se ugotovi, katere strokovne podlage so pomanjkljive oz. ali je potrebno za ustrezno
usklajevanje posamezne strokovne podlage dopolniti oz. naročiti nove.
3. Usklajevanja potekajo preko pripravljalca ali za to oblikovanih skupin oz. komisij ali
direktno med posameznimi interesnimi skupinami s koordinatorstvom načrtovalca in
občinske strokovne službe, zadolžene za izdelavo LN.
4. Izdelava strokovnih podlag – kot usklajenega dokumenta je podlaga za izdelavo
osnutka LN.
6. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH PODLAG LN
V okviru tega programa priprave je kor prva faza določena izdelava strokovnih podlag
in LN, načrtovana za leto 2003 in 2004. Podrobna faznost priprave je prikazana s
terminskim planom.
Za vsako fazo se izbere izdelovalca z javnim razpisom. Faze, katerih obseg
strokovnega dela ne presega zakonsko določene vrednosti naročil male vrednosti, se
izvedejo s povabilom usposobljenih strokovnih inštitucij in izbiro najugodnejšega
ponudnika.
Strokovne podlage je možno deliti na posamezne vsebinske sklope in izbrati
izdelovalca za vsak vsebinski sklop posebej.
Postopek izdelave LN bo stekel po pridobitvi strokovnih podlag.
V postopku priprave LN se pridobijo variante in izdelajo variantne rešitve prostorske
ureditve, ki jih lahko predlagajo pobudnik , načrtovalec ter nosilci urejanja prostora in
drugi udeleženci.
Variantne rešitve se presodijo in medsebojno primerjajo v primerjalni študiji in sicer
tako, da se presodijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju.
7. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Za predmetni LN je potrebno pridobiti naslednje geodetske podlage: TTN 1:10 000,
TTN 1:5 000, DKN, ortofoto 1:5 000, topografski katastrski načrt in katastrski načrt
1:2000, 1:1000 in 1:500 s potrebno reambulacijo.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.