Letališče Portorož

Lokacijski načrt Letališče Portorož za območje planskih celot TZ 8/4,T 8/2, Z 8/1,I
8/3 in del KZ 3 – v nadaljevanju LN, določen s tem programom, pogojuje
dinamika celovitega razvoja v občini s posebnim povdarkom na razvoju
turističnega gospodarstva in z njim povezane potrebe po večjem standardu na
področju turistične in javne infrastrukture, servisnih dejavnosti in kakovosti
bivalnega okolja.
Občina Piran je izrazito turistično usmerjena. Kot podlago za izboljšanja
kakovosti, pospeševanja razvoja in konkurenčnosti turistične ponudbe je Občinski
svet Občine Piran dne 26. 9. 2002 sprejel strateški program “RAZVOJ TURIZMA
V OBČINI PIRAN”. Občina Piran je dne 28. 11. 2002 tudi sprejela proglas “PIRAN
– TURISTIČNA OBČINA” s katerim je sprejela turizem kot svojo osrednjo
prioritetno dejavnost.

Na podlagi sprejete usmeritve in strategije bo Občina Piran usklajevala občinske
razvojne politike, prostorske rešitve in ekonomske ukrepe za razvoj spremljajočih
dejavnosti ter celovitega kakovostnega urejanja prostora, ki je temeljnega pomena za
kakovosten razvoj turizma.
Prostorska in programska opredelitev razvoja turizma je pripravljena za 24
prostorskih enot.
Znotraj teh enot so zajete tudi načrtovalske investicije v širitev in zaokroževanje
obstoječih temeljnih produktivnih področij, opredeljenih v strategiji slovenskega
turizma 2002 – 2006.
Prostorske možnosti in pogoji za postopno realizacijo navedenih strategij turističnega
razvoja na državni in občinski ravni so deloma že preverjene in opredeljene v
veljavnem planu, deloma pa so potrebne (podrobnejše) preveritve z izdelavo novih
strokovnih podlag ter soočanja možnih novih rešitev z učinki na bivalne pogoje,
okolje in druge razvojne dejavnike.
Nova razvojna strategija turizma pogojuje ne samo pripravo potrebnih strokovnih
podlag za pripravo prostorskih aktov za konkretne investicijske pobude, temveč tudi
celovito soočanje izhodišč na katerih temelji veljavni plan z novimi razvojnimi pogoji
in potrebami.
Ponovno je treba ovrednotiti razvojne potenciale prostora in uskladiti novo nastale
interese v prostoru z namenom ohraniti vrednote in izboljšati življensko okolje.
V tem okviru se bodo pripravile tudi potrebne strokovne podlage za posamezne
prostorske ureditve, ki v postopku priprave veljavnega plana niso bile v zadostni meri
programsko opredeljene ali niso bili usklajeni interesi v prostoru.
1.2. Razlogi za pripravo LN
Namen občine Piran je omogočiti turističnemu gospodarstvu razvoj in povečanje
zaslužkov, ki jih prinaša turizem. V ta namen je potrebno v prostoru proučiti danosti
območij, ki imajo visoke prostorske kvalitete saj se neposredno dotikajo krajinskega
parka in omogočiti realizacijo prostorskih dokumentov, ki bodo omogočili umestitev
dejavnosti, ki bodo pripomogle k višjemu nivoju turistične ponudbe. Občina bo zaradi
tega zanimivejša kot turistična destinacija.
Občina Piran je turistična Občina. Turizem predstavlja njeno poglavitno gospodarsko
dejavnost. Več kot polovica prihodka občine predstavlja dohodek iz turistične
dejavnosti. V turizmu je zaposlenih polovica prebivalcev občine. Občina Piran je ena
vodilnih občin v Sloveniji na področju turistične dejavnosti, zato to želi in namerava
ostati tudi v prihodnje.
Občina Piran je na razpis za sofinanciranje priprave prostorske dokumentacije za
nadaljnji razvoj turizma, ki ga je v februarju 2003 razpisalo Ministrstvo za
gospodarstvo, prijavila devet projektov in z vsemi devetimi tudi uspela. S tem se ji
omogoča, da pripravi ustrezno prostorsko dokumentacijo s katero bo opredelila
možnost nadaljnjega razvoja temeljne gospodarske dejavnosti na svojem območju.
Ti projekti so: LN Piranska vrata, LN Park Cvetja (območje vrtnarije), LN Hoteli Morje,
LN Hoteli Palace, LN Center Portoroža, LN Marina Portorož, LN Seča – polotok, LN
Letališče Portorož in LN Golf igrišče v Sečovljah.

1.3. Pravna podlaga za pripravo prostroskega akta
LN Letališče Portorož, mora biti izdelan v skladu z:
• Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS št.110/02, 8/03 – v nadaljevanju Zurep-1),
• Pravilnikom o podrobnejši vsebini,obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag ( Ur. ob. št. v nadaljevanju Pravilnik )
• Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih
planov občin v digitalni obliki ( Ur. l. RS št. 20/03 )
Območje se do sprejetja LN ureja s Prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) za
območja planskih celot Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra –
Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10),
Dragonja (12) in M SE/2 v občini Piran (Ur. objave št. 25/93, 19/99, 23/00.
S tem programom se določi vsebina in obseg nalog ter postopek priprave in
sprejemanja LN Letališče Portorož. Program določa tudi organe in organizacije, ki
sodelujejo pri izdelavi, pripravi in sprejemanju dokumentov, njihove naloge in
obveznosti, način pridobitve strokovnih rešitev, okvirni terminski plan za posamezne
faze njihove priprave ter način pridobitve finančnih sredstev za izvedbo vseh
aktivnosti.
2. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LN
Z namenom, da se Obalna regija razvija kot turistična destinacija in kot taka vključuje
letalske potnike-turiste in istočasno nudi poslovnim potnikom hiter dostop, je nujno,
da letališče Portorož izboljša svojo infrastrukturno ponudbo, pri čemer je na prvem
mestu potrebno, zaradi varnosti vzletanja in pristajanja, podaljšati obstoječo vzletnopristajalno
stezo. S tako podaljšano stezo, bi portoroškemu letališču nedvomno
dvignili kvalitetni nivo infrastrukturne ponudbe in na ta način omogočili varno
pristajanje in vzletanje skupini 50 do 80 sedežnih regionalnih dvomotornih
turbopropelerskih letal.
2.1. Programska izhodišča
Podaljšanje steze za 200m do skupne dolžine 1400 m, s poudarkom na rezervaciji
prostora za podaljšavo do 500 m (skupne dolžine 1700 m), zaradi morebitnega
nadaljnjega komercialnega razvoja. Pravtako se izkazuje potreba sanacije oz.
obnove letališke stavbne infrastrukture in dograditev potrebnih dodatnih objektov za
potrebe letališča. Ob letališču je predvidena izgradnja bencinske črpalke.
3. UREDITVENO OBMOČJE LN
Območje kompleksa letališča Portorož se nahaja ob robu Sečoveljskih solin, med
cesto Koper – Sečovlje, mejnim prehodom Sečovlje in kanalom Drnica v skupni
površini cca 36 ha površine.

4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LN
Pipravljalec in naročnik LN je Občina Piran.
Pobudniki izdelave so: Občina Piran, turistično gospodarstvo in Aerodrom Portorož
d.o.o.
Za izdelavo lokacijskega načrta se bo vzporedno vodil še postopek spremembe
občinskega plana. Za tiste posege za katere bo potrebno speljati spremembe
občinskega plana bodo v posebnem postopku pridobljene smernice in mnenja vseh
pristojnih ministrstev.
Za izdelavo lokacijskega načrta pa je potrebno pridobiti smernice in mnenja
naslednjih organov in organizacij:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Koper, Trg
Borlo 4, Koper
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Območna enota Koper, Ferrarska ulica 5 b, Koper
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12,
Koper
5. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, izpostava Koper, ulica 15. maja 13,
Koper
6. Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19 a, Ljubljana
7. Zavod RS za varstvo narave, Vojkova ulica 1 a, Ljubljana
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, trg
bratstva 1, Piran
9. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13,Koper
10. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Fornače 33, Piran
11. Javno podjetje OGREVANJE Piran d.o.o. Fornače 33, Piran
12. Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
Novagorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
13. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
14. Cestno podjetje Koper d.d. , ulica 15. maja 14, Koper
15. Pristojna KS
– V postopek se vključi tudi druge organe, organizacije in skupnosti, če se v okviru
priprave LN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
– V postopek priprave so vključena tudi vse krajevne skupnosti, v katerih se
usklajujejo predlagane vsebine že pred javno razgrnitvijo.
– V postopek izdelave se vključi tudi gospodarske organizacije in druge nosilce
razvoja ki se jih pozove, da posredujejo svoje plane in vizije prostorskega razvoja,
ki imajo posledice in učinke v prostoru.
V okviru priprave strokovnih podlag se analizira tudi vse pobude občanov, organov in
organizacij za izdelavo prostorskega akta, ki so prispele na Urad za okolje in prostor
v času po zadnji spremembi plana ali priprave izdelave LN.

5. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO LN
Za načrtovane prostorske ureditve se izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. smernice in pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora
2. naravne lastnosti prostora (lega območja, geomorfološke značilnosti, vegetacijske
razmere, naravne vrednote, morje in obalni pas)
3. ustvarjene razmere (obstoječa namembnost površin, obstoječa grajena struktura,
komunalna, energetska in cestna infrastruktura in kulturna dediščina)
4. lastništvo (zemjiška knjiga in geodetska uprava)
5. idejne zasnove predvidenih posegov v prostor:
− ureditev podaljšanja steze
− obnove letališke stavbne infrastrukture
− dograditev potrebnih dodatnih objektov za potrebe letališča
− ureditev bencinske črpalke.
6. idejne zasnove prometne in komunalne unfrastrukture
7. idejne zasnove kolesarskih in peš poti
8. strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine
9. strokovne podlage s področja varovanja narave
10.strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje
11.Ureditev javnih površin obalnega pasu (URBI – v izdelavi)
Za izdelavo prostorskega načrta se lahko uporabijo strokovne podlage, ki so bile
izdelane za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju.
Že izdelane strokovne podlage:
• Gospodarska študija o utemeljenosti nadaljnjega poslovanja letališča Portorož
(Izdelal: Aerodrom Ljubljana, Aeroinženiring, št. proj. 9901-01 MG, oktober 2001-
po naročilu Javnega letališkega podjetja Aerodroma Portorož d.d.)
• Študija variant podaljšanja vzletno-pristajalne steze letališča Portorož (Izdelal:
Aerodrom Ljubljana, Aeroinženiring, št. proj. 0206-01 MH, junij 2002, po naročilu
Občine Piran in Aerodroma Portorož d.d.)
• Študija letališče Portorož-vzletna steza dolžine 1700 m; tehnična analiza, analiza
tržnih možnosti in analiza vpliva na okolje (Izdelal: Miha Šorn, državni sekretar,
november 2002)
• Osnutek ureditvenega načrta za aerodrom Portorož in bencinski servis (Izdelala:
Architecta d.o.o. Portorož, št. proj. 112/98, avgust 2000; po naročilu Občine
Piran)
5.1. Usklajevanje in sinteza strokovnih podlag
1. S pregledom in prvo sintezo strokovnih podlag se ugotovijo in opredelijo področja
in območja, kjer je potrebno usklajevanje.
2. Pri sintezi strokovnih podlag in oblikovanju predloga koncepta nadaljnjega razvoja
se ugotovi, katere strokovne podlage so pomanjkljive oz. ali je potrebno za ustrezno
usklajevanje posamezne strokovne podlage dopolniti oz. naročiti nove.
3. Usklajevanja potekajo preko pripravljalca ali za to oblikovanih skupin oz. komisij ali
direktno med posameznimi interesnimi skupinami s koordinatorstvom načrtovalca in
občinske strokovne službe, zadolžene za izdelavo LN

4. Izdelava strokovnih podlag – kot usklajenega dokumenta je podlaga za izdelavo
osnutka LN.
6. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH PODLAG LN
V okviru tega programa priprave je kor prva faza določena izdelava strokovnih podlag
in LN, načrtovana za leto 2003 in 2004. Podrobna faznost priprave je prikazana s
terminskim planom.
Za vsako fazo se izbere izdelovalca z javnim razpisom. Faze, katerih obseg
strokovnega dela ne presega zakonsko določene vrednosti naročil male vrednosti, se
izvedejo s povabilom usposobljenih strokovnih inštitucij in izbiro najugodnejšega
ponudnika.
Strokovne podlage je možno deliti na posamezne vsebinske sklope in izbrati
izdelovalca za vsak vsebinski sklop posebej.
Postopek izdelave LN bo stekel po pridobitvi strokovnih podlag.
V postopku priprave LN se pridobijo variante in izdelajo variantne rešitve prostorske
ureditve, ki jih lahko predlagajo pobudnik , načrtovalec ter nosilci urejanja prostora in
drugi udeleženci.
Variantne rešitve se presodijo in medsebojno primerjajo v primerjalni študiji in sicer
tako, da se presodijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju.
7. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Za predmetni LN je potrebno pridobiti naslednje geodetske podlage: TTN 1:10 000,
TTN 1:5 000, DKN, ortofoto 1:5 000, topografski katastrski načrt in katastrski načrt
1:2000, 1:1000 in 1:500 s potrebno reambulacijo.
Strokovne podlage kot so geodetski in katastrski načrti se pridobijo pri pristojni
geodetski upravi, prav tako ortofoto podlage. Vse navedne podlage morajo biti
potrjene s strani pristojne inštitucije. Geodetske posnetke obstoječega stanja lahko
izvede in pripravi samo za to usposobljena oseba z ustrezno licenco.
8. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA OZ.
POSAMEZNIH FAZ IN ROKI ZA SMERNICE ZA NAČRTOVANJE
F A Z A Nosilec rok
Prostorska konferenca 1 UOP 15. julij

9. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LN IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S
FINANCIRANJEM
Naročnik izdelave LN je Občina Piran, ki zagotovi potrebna finančna sredstva v
proračunu za leto 2003 in 2004 ter sredstev Ministrstva za gospodarstvo na podlagi
razpisa za subvencijoniranje priprave prostorske dokumentacije.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.