Piranska vrata

Lokacijski načrt Piranska vrata za območje dela planske celote CTS 4/1 – v
nadaljevanju LN, določen s tem programom, pogojuje dinamika celovitega
razvoja v občini s posebnim povdarkom na razvoju turističnega gospodarstva in z
njim povezane potrebe po večjem standardu na področju turistične in javne
infrastrukture, servisnih dejavnosti in kakovosti bivalnega okolja.
Občina Piran je izrazito turistično usmerjena. Kot podlago za izboljšanja
kakovosti, pospeševanja razvoja in konkurenčnosti turistične ponudbe je Občinski
svet Občine Piran dne 26. 9. 2002 sprejel strateški program “RAZVOJ TURIZMA
V OBČINI PIRAN”. Občina Piran je dne 28. 11. 2002 tudi sprejela proglas “PIRAN
– TURISTIČNA OBČINA” s katerim je sprejela turizem kot svojo osrednjo
prioritetno dejavnost.

Na podlagi sprejete usmeritve in strategije bo Občina Piran usklajevala občinske
razvojne politike, prostorske rešitve in ekonomske ukrepe za razvoj spremljajočih
dejavnosti ter celovitega kakovostnega urejanja prostora, ki je temeljnega pomena za
kakovosten razvoj turizma.
Prostorska in programska opredelitev razvoja turizma je pripravljena za 24
prostorskih enot.
Znotraj teh enot so zajete tudi načrtovalske investicije v širitev in zaokroževanje
obstoječih temeljnih produktivnih področij, opredeljenih v strategiji slovenskega
turizma 2002 – 2006.
Prostorske možnosti in pogoji za postopno realizacijo navedenih strategij turističnega
razvoja na državni in občinski ravni so deloma že preverjene in opredeljene v
veljavnem planu, deloma pa so potrebne (podrobnejše) preveritve z izdelavo novih
strokovnih podlag ter soočanja možnih novih rešitev z učinki na bivalne pogoje,
okolje in druge razvojne dejavnike.
Nova razvojna strategija turizma pogojuje ne samo pripravo potrebnih strokovnih
podlag za pripravo prostorskih aktov za konkretne investicijske pobude, temveč tudi
celovito soočanje izhodišč na katerih temelji veljavni plan z novimi razvojnimi pogoji
in potrebami.
Ponovno je treba ovrednotiti razvojne potenciale prostora in uskladiti novo nastale
interese v prostoru z namenom ohraniti vrednote in izboljšati življensko okolje.
V tem okviru se bodo pripravile tudi potrebne strokovne podlage za posamezne
prostorske ureditve, ki v postopku priprave veljavnega plana niso bile v zadostni meri
programsko opredeljene ali niso bili usklajeni interesi v prostoru.
1.2. Razlogi za pripravo LN
Namen občine Piran je omogočiti turističnemu gospodarstvu razvoj in povečanje
zaslužkov, ki jih prinaša turizem. V ta namen je potrebno v prostoru proučiti danosti
območij, ki imajo visoke prostorske kvalitete saj se neposredno dotikajo krajinskega
parka in omogočiti realizacijo prostorskih dokumentov, ki bodo omogočili umestitev
dejavnosti, ki bodo pripomogle k višjemu nivoju turistične ponudbe. Občina bo zaradi
tega zanimivejša kot turistična destinacija.
Občina Piran je turistična Občina. Turizem predstavlja njeno poglavitno gospodarsko
dejavnost. Več kot polovica prihodka občine predstavlja dohodek iz turistične
dejavnosti. V turizmu je zaposlenih polovica prebivalcev občine. Občina Piran je ena
vodilnih občin v Sloveniji na področju turistične dejavnosti, zato to želi in namerava
ostati tudi v prihodnje.
Občina Piran je na razpis za sofinanciranje priprave prostorske dokumentacije za
nadaljnji razvoj turizma, ki ga je v februarju 2003 razpisalo Ministrstvo za
gospodarstvo, prijavila devet projektov in z vsemi devetimi tudi uspela. S tem se
omogoča, da pripravi ustrezno prostorsko dokumentacijo s katero bo opredelila
možnost nadaljnjega razvoja temeljne gospodarske dejavnosti na svojem območju.
Ti projekti so: LN Piranska vrata, LN Park Cvetja (območje vrtnarije), LN Hoteli Morje,
LN Hoteli Palace, LN Center Portoroža, LN Marina Portorož, LN Seča – polotok, LN
Letališče Portorož in LN Golf igrišče v Sečovljah.

1.3. Pravna podlaga za pripravo prostroskega akta
LN Piranska vrata, mora biti izdelan v skladu z:
• Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS št.110/02, 8/03 – v nadaljevanju Zurep-1),
• Pravilnikom o podrobnejši vsebini,obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag ( Ur. ob. št. v nadaljevanju Pravilnik )
• Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih
planov občin v digitalni obliki ( Ur. l. RS št. 20/03 )
Območje se do sprejetja LN ureja na podlagi:
• Asanacijskega načrta mesta Piran (Uradne objave št. 10/77, 25/98, 10/01)
• Lokacijskega načrta za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran (Uradne objave št.
39/97, 46/00)
• Prostorskih ureditvenih pogojev za območje planskih celot Strunjan (1), 0Fiesa –
Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7),
Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini
Piran (Uradne objave št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00).
Za območje nasutja pred Piranm je bil izdelan LN za garažno hišo, ki pa ni bil sprejet.
S tem programom se določi vsebina in obseg nalog ter postopek priprave in
sprejemanja LN Piranska vrata. Program določa tudi organe in organizacije, ki
sodelujejo pri izdelavi, pripravi in sprejemanju dokumentov, njihove naloge in
obveznosti, način pridobitve strokovnih rešitev, okvirni terminski plan za posamezne
faze njihove priprave ter način pridobitve finančnih sredstev za izvedbo vseh
aktivnosti.
2. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LN
Omenjeno območje predstavlja še neurejene površine ob vhodu v mesto, ki jih je
potrebno s posebno skrbnostjo oblikovati in urediti, jim dodati tisto vsebino, ki bo
dopolnjevala funkcije mesta , mesto pa ohraniti v njegovi prvobitnosti.
2.1. Programska izhodišča
Ureditveno območje je razdeljeno na več morfoloških enot z različnimi naravnimi
značinostmi in namensko rabo. V posameznih enotah so bile podane različne
pobude za posege v prostor. Območje “piranska vrata” obsega urejanje naslednjih
območij:
A Območje pod klifom stik s starim mestnim jedrom Pirana (med območjem
Hotelov Bernardin in carinskim pomolom)
• Posebno kvaliteto v prostoru predstavlja klif pred mestom Piran pod katerim so v
ozkem pasu ob morju nanizane stanovanjske hiše. V tem območju je bilo
predlaganih že več različnih rešitev za dopolnitev programa, ki jih je potrebno
ponovno preveriti.
• Obala je nasuta in delno zaščitena s skalometom. Predvidene so maritimne
ureditve in preoblikovanje obale za potrebe navtičnega turizma in kopališč. Obalni
pas z klifom je podvržen varovanju narave in kulturne dediščine.

B Obmnočje parkirišča z prometno zaporo na nasutju do hotelskega
kompleksa Bernardin
• Novo nasutje pred mestom je nastalo 1976 z odlaganjem odvečnega materiala
pri gradnji Hotelov Bernardin in novi cesti v Piran na katerem je bilo kasneje
urejeno parkirišče (umetno urejena obala).
• Na omenjenem prostoru je bilo predlaganih več variantnih rešitev garažne hiše, ki
bi zagotovila del potreb po parkiranju za mesto Piran drugo parkirišče se že izvaja
ob zgornjem vhodu v mesto Piran, pri pokopališču). Pred vhodom v Piran bi bilo
smiselno urediti končno postajo mednarodnih in turističnih avtobusov , prestop na
lokalne avtobuse, taksije in ladje (ureditev prometnega terminala)
• Maritimne ureditve naj bi predstavljale ureditev komunalnih privezov, tik ob vhodu
v mesto, ob sedanjem mandraču, pristanišče za lokalne in velike potniške ladje
za katere je potrebno zgraditi dodatne pomole in ureditev obale, ter prirediti in
urediti površine določene za kopanje (varni dostopi v morje, sanitarije,
spremljajoče dejavnosti,..)
C Območje opuščene tovarne Salvetti
• Območje opuščene tovarne Salvetti je bilo preurejeno v skladišča ter v filmske
studije, ki so danes opuščeni. Površine so degradirane zaradi prisotnosti mestne
čistilne naprave, zato je uporaba tega prostora zelo omejena.
• Čistina naprava še ni dokončno izgrajena. Dograditi je potrebno še biološko in
kemično stopnjo.
• Zaradi omejene rabe prostora je v tem območju priporočljiva gradnja garažne
hiše, ki bi lahko segla še na pobočje proti Hotelom Bernerdin in v katero bi se
lahko vključili še dodatni programi (trgovski center, diskoteka, stanovanja itd.)
• Od vhoda v mesto Piran do Hotelov Bernardin sta predvideni kolesarska in
pešpot, ki se navezujeta na sistemsko predvideno omrežje pešpoti in kolesarskih
stez.
D Območje morske biološke postaje
Območje morske biološke postaje je dorečeno z konkretnim projektom, ki se
izvaja. Nedorečena je ostala še ureditev priobalnega pasu, koder je predviden še
pomol za privez čolnov in ureditev za jadralni klub Pirat.
E Območje obstoječih stanovanjskih hiš
Območje predstavlja niz stanovanjskih hiš, ki se razteza od vhoda v urejeno
parkirišče pred mestom do morske biološke postaje in predstavlja logično
nadaljevanje pozidave stanovanjskih hiš pod klifom. Pretežni del stanovanjskih
objektov je bil le delno obnovljen, medtem ko so bila bivša skladišča tovarne, ki
so stala ob obali povsem prenovljena (nadomestna gradnja) v poslovnostanovanjske
objekte.
Promet
Eden najpomembnejših problemov na področju turističnega razvoja in tudi
siceršnega razvoja somestja Piran–Portorož-Lucija predstavlja ureditev prometa,
parkiranje in garažiranje.
Na podlagi analize dosedanjih problemov in razvojnih možnosti je kot možne
izboljšave prometne dostopnosti Pirana in rešitev problemov z mirujočim prometom,
(vključno z območjem Hotelov Bernardin) potrebno zagotoviti zadostne površine za
parkiranje vozil pred moestom. Garžne hiše so bile predlagane na širšem območju
tovarne Salvetti v Fornačah, na pobočju proti Hotelom Bernardin ter več variant ob
prometni zapori. Na platoju pred mestom, bi bilo smiselno proučiti možnost ureditve

prometnega terminala tako za cestni (medmestni, lokalni turistični z električnim
vlakom ali podobno) in ladijski promet (lokalni potniški, prekooceanske ladje). V
primeru dobre rešitve bi lahko razmisliti o možnosti ukinitve avtobusnega terminala v
Luciji, ki je bil premeščen iz mesta Piran in razpoložljiv prostor nameniti drugi
dejavnosti.
3. UREDITVENO OBMOČJE LN
Območje piranskih vrat se razteza od vhoda v mesto (od carinskega pomola ) do
območja hotelov Bernardin, vključno z območjem opuščene tovarne Salvettti.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LN
Pipravljalec in naročnik LN je Občina Piran.
Pobudniki izdelave so: Občina Piran, turistično gospodarstvo in individualni nosilci
Za izdelavo lokacijskega načrta se bo vzporedno vodil še postopek spremembe
občinskega plana. Za tiste posege za katere bo potrebno speljati spremembe
občinskega plana bodo v posebnem postopku pridobljene smernice in mnenja vseh
pristojnih ministrstev.
Za izdelavo lokacijskega načrta pa je potrebno pridobiti smernice in mnenja
naslednjih organov in organizacij:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat, Območna enota Koper, Trg
Borlo 4, Koper
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Območna enota Koper, Ferrarska ulica 5 b, Koper
4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12,
Koper,
5. Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper
6. Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, izpostava Koper, ulica 15. maja 13,
Koper
7. Zavod RS za varstvo narave, Vojkova ulica 1 a, Ljubljana
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, trg
bratstva 1, Piran
9. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13,Koper
10. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Fornače 33, Piran
11. Javno podjetje OGREVANJE Piran d.o.o. Fornače 33, Piran
12. Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.
Novagorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
13. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
14. Cestno podjetje Koper d.d. , ulica 15. maja 14, Koper
15. Pristojna KS
– V postopek se vključi tudi druge organe, organizacije in skupnosti, če se v okviru
priprave LN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.

– V postopek priprave so vključena tudi vse krajevne skupnosti, v katerih se
usklajujejo predlagane vsebine že pred javno razgrnitvijo.
– V postopek izdelave se vključi tudi gospodarske organizacije in druge nosilce
razvoja ki se jih pozove, da posredujejo svoje plane in vizije prostorskega razvoja,
ki imajo posledice in učinke v prostoru.
V okviru priprave strokovnih podlag se analizira tudi vse pobude občanov, organov in
organizacij za izdelavo prostorskega akta, ki so prispele na Urad za okolje in prostor
v času po zadnji spremembi plana ali priprave izdelave LN.
5. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA IZDELAVO LN
Za načrtovane prostorske ureditve se izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. smernice in pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora
2. naravne lastnosti prostora (lega območja, geomorfološke značilnosti, vegetacijske
razmere, naravne vrednote, morje in obalni pas)
3. ustvarjene razmere (obstoječa namembnost površin, obstoječa grajena struktura,
komunalna, energetska in cestna infrastruktura in kulturna dediščina)
4. lastništvo (zemjiška knjiga in geodetska uprava)
5. idejne zasnove predvidenih posegov v prostor:
− maritimne ureditve in preoblikovanje obale za potrebe navtičnega turizma in
kopališč
− ureditev garažnih hiš
− ureditev pomola za privez čolnov in ureditev za jadralni klub Pirat
− ureditev prometnega terminala tako za cestni (medmestni, lokalni turistični z
električnim vlakom ali podobno) in ladijski promet (lokalni potniški,
prekooceanske ladje).
6. idejne zasnove prometne in komunalne unfrastrukture
7. idejne zasnove kolesarskih in peš poti
8. strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine
9. strokovne podlage s področja varovanja narave
10.strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje
11.Ureditev javnih površin obalnega pasu (URBI – v izdelavi)
Za izdelavo prostorskega načrta se lahko uporabijo strokovne podlage, ki so bile
izdelane za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju.
Že izdelane strokovne podlage:
• Idejna zasnova garažnega objekta za carinskim pomolom (obstoječe – natečajne
rešitve)
• Lokacijski načrt za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran (sprejeto)
• Idejna zasnova za garažno hišo ob prometni zapori (Usenik) (obstoječe)
• Idejna zasnova za garažno hišo ob prometni zapori (KS Piran) (obstoječe)
• Lokacijski načrt za garažno hišo v Fornačah (ni sprejet)

• Ureditev Fornač ob čistilni napravi (študijska naloga – obstoječe)
• Rešitve iz urbanistične delavnice 2002-03 (obstoječe)
• Študija izpustov v morje (obstoječe)
• Razširitev komunalnih privezov (Okolje –obstoječe)
• Ureditev pristanišča za prekooceanske ladje (pridobiti). Podrobneje je potrebno
proučiti ureditev pristanišča (prometne pogoje za pristajanje večjih ladij,
poglobitev morja, dolžina in lokacija valobranov ter morebitnega nasutja kot
polotok)
• Ureditev obale za kopanje (pridobiti)
• Idejna zasnova prometne ureditve (pridobiti)
• Pogoji za priključitev na komunalno omrežje (pridobiti)
• Projekti morske biološke postaje (obstoječe)
• Pobuda za parkiranje in stanovanjske objekte v Fornačah(ZIL inženiring –
obstoječe)
5.1. Usklajevanje in sinteza strokovnih podlag
1. S pregledom in prvo sintezo strokovnih podlag se ugotovijo in opredelijo področja
in območja, kjer je potrebno usklajevanje.
2. Pri sintezi strokovnih podlag in oblikovanju predloga koncepta nadaljnjega razvoja
se ugotovi, katere strokovne podlage so pomanjkljive oz. ali je potrebno za ustrezno
usklajevanje posamezne strokovne podlage dopolniti oz. naročiti nove.
3. Usklajevanja potekajo preko pripravljalca ali za to oblikovanih skupin oz. komisij ali
direktno med posameznimi interesnimi skupinami s koordinatorstvom načrtovalca in
občinske strokovne službe, zadolžene za izdelavo LN.
4. Izdelava strokovnih podlag – kot usklajenega dokumenta je podlaga za izdelavo
osnutka LN.
6. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH PODLAG LN
V okviru tega programa priprave je kor prva faza določena izdelava strokovnih podlag
in LN, načrtovana za leto 2003 in 2004. Podrobna faznost priprave je prikazana s
terminskim planom.
Za vsako fazo se izbere izdelovalca z javnim razpisom. Faze, katerih obseg
strokovnega dela ne presega zakonsko določene vrednosti naročil male vrednosti, se
izvedejo s povabilom usposobljenih strokovnih inštitucij in izbiro najugodnejšega
ponudnika.
Strokovne podlage je možno deliti na posamezne vsebinske sklope in izbrati
izdelovalca za vsak vsebinski sklop posebej.
Postopek izdelave LN bo stekel po pridobitvi strokovnih podlag.
V postopku priprave LN se pridobijo variante in izdelajo variantne rešitve prostorske
ureditve, ki jih lahko predlagajo pobudnik , načrtovalec ter nosilci urejanja prostora in
drugi udeleženci.

Variantne rešitve se presodijo in medsebojno primerjajo v primerjalni študiji in sicer
tako, da se presodijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in
ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju.
7. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Za predmetni LN je potrebno pridobiti naslednje geodetske podlage: TTN 1:10 000,
TTN 1:5 000, DKN, ortofoto 1:5 000, topografski katastrski načrt in katastrski načrt
1:2000, 1:1000 in 1:500 s potrebno reambulacijo.
Strokovne podlage kot so geodetski in katastrski načrti se pridobijo pri pristojni
geodetski upravi, prav tako ortofoto podlage. Vse navedne podlage morajo biti
potrjene s strani pristojne inštitucije. Geodetske posnetke obstoječega stanja lahko
izvede in pripravi samo za to usposobljena oseba z ustrezno licenco.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.